ELTE könyv webáruház

Elte kiadó webshop

Részletes keresés

Default welcome msg!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgálta-tásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

  Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható-an kezeljük.
  • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
  • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
  • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok keze-lése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé-letlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

  Társaságunk az Ön személyes adatait

  • Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzít-jük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
  • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
  • Illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk és mobil alkalmazásunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 2. Kik vagyunk?

  A Társaságunk székhelye: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. fszt. 5.

  A Társaságunk telephelye:

  • 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12
  • A Társaságunk honlapja: www.eotvospontok.hu
  • Postacímünk: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. fszt. 5.
  • Telefonszámunk: +36-1/267-0605 és +36-1/372-2683
  • E-mail címünk: info@eotvoskiado.hu és megrendeles@eotvoskiado.hu
  • Adószámunk: 14255856-2-41
  • Cégjegyzékszámunk: 01-09-895788

  Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

  Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Sigmanet Kft. support@sigmanet.hu www.sigmanet.hu


  Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  NÉVCÍMTEVÉKENYSÉG
  Sigmanet Kft 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. tárhely szolgáltatás
  Sprinter Futárszolgálat Kft   futárszolgálat
  4sys Kft 4031 Debrecen, Bartók Béla út 58/4 adatbázis karbantartás és IT szolgáltatás

  Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékozta-tónkban.

  Az általunk kezelt adatok:

  Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartamNyilvántartási szám

  Honlap látogatása

  Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

  a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

  a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

  a látogatottság mérésére,

  statisztikai célok

  Társaságunk jogos érdeke

  IP cím

  a látogatás időpontja

  a meglátogatott aloldalak adatai,

  az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

  6 hónap

   

  Regisztráció a honlapon

  Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása

  értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

  hozzájárulás

  vezetéknév, keresztnév

  cím, e-mail cím

  a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

   

  Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele

  Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása,

  megrendelések kezelése és teljesítése,

  a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése,

  panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,

  vásárlóink szokásainak elemzése,

  vásárlóinkkal kapcsolattartás.

  hozzájárulás

  szerződés

  jogszabályi rendelkezés

  (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

  Eker tv. 13/A §,

  Számv. tv. 169. §).

  teljes név,

  telefonszám és e-mail cím,

  az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

  fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),

  egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,

  kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai,

  számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

  az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)

  számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

  webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

  A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

   A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

   

  Hírlevél szolgáltatás

  Cél: kapcsolattartás,

  Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük

   

  hozzájárulás

  teljes név,

  születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

  e-mail cím

  online azonosító szám (nem kötelező)

  az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező)

  hírlevélről történő leiratkozásig

  nyilvántartásba vétel száma:

   

   

  Ügyintézés, panasz

  • észrevételre, panaszra válaszadás
  • jogi kötelezettség
  • teljes név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • levelezési cím
  • egyéb személyes üzenet
  • 5 évig
  •  
         

  Nyereményjáték

  • Cél: a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával
  • vásárlók elégedettségének növelése

  hozzájárulás

  jogi kötelezettség

  a nyereményjátéktól függően:

  • teljes név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • lakcím
  • résztvevők esetében a játék befejezéséig
  • nyertesek esetében 8 évig
  • nyilvántartásba vétel száma:
   

   

  A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelent-kezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.

  A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott szemé-lyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@eotvospontok.hu e-mail, illetve posta-címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 3. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

  A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illet-ve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor foko-zatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

  Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmez-zük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

  Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

  • a regisztráció törlésével,
  • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
  • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásá-hoz való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

  A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – … napos határidővel vállal-juk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érde-keink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

  Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek-ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának meg-szüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtar-tama alatt.

 4. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

  Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honla-punk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

 5. Egyéb adatkezelési kérdések

  Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgo-zóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pont-ban található.

  Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

  A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötele-zettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetet-lenül szükséges mértékben.

  Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és mun-kavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosul-tak az Ön személyes adatait megismerni.

  Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint bizto-sítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzá-féréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

  Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkaválla-lóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzár-va tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvere-ket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbí-tás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent meg-tesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Tár-saságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

  A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

  Ön az adatkezelésről

  • tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

  Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap:https://naih.hu/

  Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbí-zott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

  • adatairól,
  • azok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-pontjairól,
  • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységük-ről,
  • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelő-zésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
  • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, ……… napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogel-lenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak tör-vényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósá-gi jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

  Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, to-vábbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

  Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtá-sától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adat-felvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozás-sal érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogai-val és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha el-mulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 na-pon belül Ön bírósághoz fordulhat.

  Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett válasz-tása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindít-ható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat pa-nasszal.

  Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 7. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
 8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely-ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a eotvospontok.hu/adatkezeles weboldalon történik.Budapest, 2018.05.22.